VÝROBA A MONTÁŽ PLASTOVÝCH OKIEN
VÝROBA A MONTÁŽ HLINÍKOVÝCH ZÁBRADLÍ

SERVIS OKIEN 

SERVIS DVERÍ

ŽALÚZIE Interiérové

SIETE proti hmyzu

RADY PRE VÁS

Obsah:
1 - Nezabudnite vetrať
2 - Desatoro: ako kúpiť správne okno

Poradenstvo

Nezabudnite vetrať

Odrádzajú vás známi od výmeny starých drevených okien za moderné plastové, strašením z možnosti vytvorenia plesne na stenách? Ak áno, asi nesprávne vetrajú.

Vraví sa, že všetko zlé, je na niečo dobré. Platí to aj o ok­nách. Staré nekvalitné dre­vené okna vďaka drobným nedo­statkom v tesnení zabezpečovali is­tú cirkuláciu vzduchu medzi exteriérom a interiérom. Keď sa ich majiteľ' rozhodol pre výmenu za mo­derné a kvalitnejšie plastové okna, jeho byt sa zrazu stal "hermeticky" uzavretým. Ak nebol zvyknutý občas poriadne vyvetrať a ani po rekon­štrukcii mu niečo podobné "akosi nenapadlo", v jednotlivých miest­nostiach sa začala hromadiť para z vydýchaného vzduchu, výpary vzniknuté varením v kuchyni a v neposlednom rade aj vodná para z kúpelne. Keďže ,pri nedostatočnej výmene vzduchu para nemala kam unikať, voda' sa vyzrážala na naj­chladnejších miestach v izbách. Pre majiteľa bytu vznikal reálny problém. V niektorých domácnostiach sa za­čala vytvárať pleseň na múroch.

Dôvody

Plesne vznikajú vtedy, ak vo vzdu­chu sa nachádzajúce hubovité spo­ry majú dobré životné podmienky. Na svoj rast potrebujú kyslík a svet­lo. Zachytávajú sa na povrchu steny a tvoria mikromolekuly húb. Vy­značujú sa zeleným, červeným alebo čiernym sfarbením. Podmienkou ďa­lšieho rastu plesní je, keď počas šiestich hodín denne v priebehu pia­tich dní prekročí relatívna vlhkosť na povrchu steny hodnotu 80 %.

V minulosti sa často používali okenné konštrukcie s jednoduchým zasklením. Vodná para obsiahnutá vo vnútornom vzduchu na ňom skondenzovala, čím sa znížila rela­tívna vlhkosť vzduchu. Skondenzovaná voda stekajúca po skle odte­kala drenážnymi drážkami v ráme okna do vonkajšieho priestoru bez škodlivých vplyvov. Znížením rela­tívnej vlhkosti vnútorného vzduchu sa eliminujú jej negatívne účinky pôsobiace na stavebné konštrukcie. Po výmene starých netesniacich okien za plastové sa zníži priemer­ná intenzita výmeny vzduchu v miestnosti, zatiaľ' čo produkcia vodnej pary zostáva rovnaká. Preto dochádza k výskytu povrchovej kon­denzácie a hygienickým problémom, ktoré sa pred výmenou okien nemuseli vyskytnúť.

Podľa odborníkov najčastejším dôvodom vzniku tohto negatívne­ho fenoménu sú nedostatočná zateplenosť stavby. Pleseň sa môže tvoriť aj v "dokonale odizolovanom" dome. Stačí mať v zimných mesia­coch neustále otvorenú výklopku na okne. Zvonku vniká do interié­ru studený vzduch, ktorý pri stret­nutí s teplým vzduchom vo vnútri maže kondenzovať a o "pohromu" je postarané. Zvyšovanie relatívnej vlhkosti a s ním spojenú tvorbu plesní však maže ovplyvniť aj zrušenie neefektívnych komínových vykurovacích telies.
RIEŠENIA

Ani tento problém nie je neriešiteľný. Zabezpečenie ideálnej výme­ny vzduch_ medzi exteriérom a in­teriérom sa v minulosti pokúšali na­vrhnúť viacerí. Treba však pri tom myslieť komplexne, neriešiť len otáz­ku priedušnosti vzduchu, ale aj te­pelnú a zvukovú izoláciu, prípadne predchádzanie vzniku prievanu.

Kombinuje pri tom pozi­tíva mechanických klapiek a viac­polohového vetrania. Tento systém je schopný prepúšťať rovnakú ka­pacitu vzduchu aj pri silnejšom ná­razovom vetre. Zabraňuje aj nára­zovému ochladeniu miestnosti, kto­ré hrozí pri prepúšťaní vzduchu vo vetraní iných plastových okien.

Každopádne, žiadny systém pre­vetrávania nenahradí plnohodnotné vetranie. Majitelia nových plastových okien by nemalí zabudnúť, že uve­denie okien do polohy "vetračky" im nezaručí dokonalú výmenu vzduchu. Takisto nemôžu očakávať, že by pre­vetrávač nahradil v kuchyni digestor, ktorý je dnes už povinnou výbavou kuchynských liniek.

Najlepšie vetranie je intenzívne, keď na päť až desať minút otvoríte okna a urobíte v byte prievan. Za­bezpečíte tým výmenu vzduchu, zbavíte sa pár a čiastočiek CO2 a zároveň pri takomto spôsobe vetrania nestratíte teplo naakumulované na nábytku. Je to šetrné aj vzhľadom na spotrebu energií pri vykurovaní.

Ďalšou radou v predchádzaní tvor­by plesní je dostatočné vykurovanie. Vo všetkých priestoroch bytu treba zabezpečovať, aby teplota na vnú­tornom povrchu bola vyššia ako tep­lota rosného bodu. Pri nízkych tep­lotách je vzduch viac nasýtený vod­nými parami, obsahuje menšie absolútne množstvá vodnej pary ako teplý izbový vzduch. Odborníci od­porúčajú vyvarovať sa ochladzova­niu izieb na noc, lebo spätné rýchle vykúrenie je ekonomicky neefektív­ne. Zvlášť nevhodné je, ak sú nevy­kurované priestory občas otepľované teplým vzduchom zo susedných miestností. Teplý vzduch so stenou skondenzuje na jej studenom povr­chu, stena pohltí skondenzovanú vo­du a vlhne.

Okrem toho treba myslieť aj na správne rozmiestnenie nábytku, keďže skrine, obrazy aj záclony na obvodových stenách obmedzujú te­pelný transport z vnútorného vzdu­chu na povrch obvodovej steny. Keď sa pred ňu postaví prekážka, musí teplo najprv prejsť ňou a ohriať ju a až potom môže zohriať povrch ste­ny, pred ktorou stojí prekážka. Podľa vedeckých prieskumov je povrch steny za nábytkom chladnejší o dva až šesť stupňov celzia a tak je tu veľká pravdepodobnosť kondenzo­vania vodných pár. Z tohto dôvodu by nábytok mal stáť minimálne de­sať centimetrov od obvodovej steny.

Spolu s vlhkosťou je ideálnou živ­nou pôdou na tvorbu plesní aj prach, preto je nevyhnutné ho pravidelne odstraňovať aj z miest za nábytkom.

V predchádzaní pred tvorbou ples­ní je vhodné zateplenie obvodových konštrukcií. Vďaka tomu klesne súčiniteľ' prechodu tepla, môže vzrásť re­latívna vlhkosť v byte, no zníži sa možnosť kondenzácie vodných pár na vnútornom povrchu obvodových stien. Zvláštnu pozornosť si však vy­žadujú rohy. Na záver nemožno za­budnúť, že základnou podmienkou na odstránenie tvorby plesní je kom­plexné vysušenie muriva.

Prevzaté z časopisu REALITY (december 2004)


Desatoro: ako kúpiť správne okno

Zvažujete kúpu alebo výmenu starých okien za nové plastové a neviete sa zorientovať v množstve ponúk rôznych firiem? Nerozumiete tomu, akú úlohu majú spĺňať komory, koľko by ich mala byť alebo čo znamená hodnota U? Nehanbite sa a opýtajte sa. Ak navštívite naozaj serióznu spoločnosť, nájdu si v nej pre vás čas, zohľadnia vaše potreby a možnosti a radi vám poradia.

Za desatoro rád sme sa spý­tali Ing. Iva Bogara, výkon­ného riaditeľa spoločnosti najväčšieho výrobcu plastových okenných profilov na svete.

1. Po vyjasnení, čo presne chcete a potrebujete, si nechajte vypraco­vať ponuku od viacerých firiem, kto­ré používajú okenné profily od re­nomovaných svetových spoločnos­tí. Tieto firmy neustále kontrolujú kvalitu svojich výrobkov a pravidel­ne školia pracovníkov, pričom vy­užívajú najnovšie poznatky dodávateľov profilov.

2. Presvedčte sa, či firma (ne)po­užíva okrem iného aj takzvané odľahčené profily, ktorých hrúbka vonkajšej steny je menej ako tri mi­limetre. Hoci tieto profily majú certi­fikáty kvality, okná vyrobené z nich majú len obmedzené použitie. Žiaľ, nie vždy vás predajca na tento fakt upozorní.

3. Vopred vyraďte firmy, ktoré po­užívajú okná z dovozu, aj keď ich ponuka maže byť cenovo veľmi za­ujímavá. Podľa skúseností (ako aj odborných skúšok) sú naše výrobky vo väčšine prípadov kvalitnejšie ako, napríklad, poľské alebo maďarské. Navyše v prípade opráv alebo úprav sa budete len veľmi ťažko domáhať svojich práv. Domáci výrobcovia vám totiž nemusia poskytnúť servis na cudzie výrobky.

4. (Podobne ako pri starom hod­notení v krasokorčuľovaní, kde sa po predvedenom výkone „vyškrtla“ najlepšia a najhoršia známka) vy­lúčte najdrahšiu a najlacnejšiu po­nuku, alebo sa informujte, prečo sú v cenách také rozdiely.

5. Vyžiadajte si referencie firiem a ak je to možné, preverte si ich. Zváž­te úroveň firmy, ich komunikácie, od­bornosti a ústretovosti. V prípade väčšej zákazky požiadajte o možnosť nahliadnuť do výroby.

6. Niet nad to mať istotu (aj keď je to veľmi náročné), že vami vybraná firma bude existovať aj v budúcnos­ti a bude schopná poskytovať plno­hodnotný servis. Zo zákona máte ná­rok na záruku dva roky, no bežná garancia v oblasti okien je päť ro­kov. Ak niekto ponúka záruku desať rokov a pritom podniká len dva, môže to znamenať, že sa snaží zís­kať zákazku za každú cenu a takýto prístup maže vypovedať o istej ne­serióznosti spoločnosti.

7. Overte si, či je v cenovej ponu­ke zahrnuté všetko, čo potrebujete. Niekedy sa stáva, že firma v snahe o čo najnižšiu cenu neuvedie všetky potrebné prvky alebo výkony, čo môže dodatočne výslednú cenu eš­te zvýšiť. Pokúste sa porovnať tech­nické a estetické riešenia konštrukcií. Cez okno sa nebudete len poze­rať - budete sa pozerať aj na okno.

8. Nechajte sa poučiť o súčasných platných normách v oblasti okien. Vy­žiadajte si dôveryhodné doklady, kto­ré by potvrdzovali, že ponúkané ko­nštrukcie spĺňajú normy. Údaje uvá­dzané v prospektoch nemusia byť úplné, často sú len informatívne.

9. V súčasnej honbe za čo najlep­šími tepelno-izolačnými vlastnosťami nepodceňte nevyhnutnú statiku a mechanické vlastnosti konštrukcií. Ak okno nebude funkčné, otázka izo­lácie sa stane bezpredmetná.

10. Uvedomte si, že robíte inves­tíciu na viac ako 50 rakovo Vždy je lepšie zvo1iť si kvalitnejšie riešenie, aj keď v danom okamihu môže predstavovať jednorazovo vyššiu in­vestíciu.

Veríme, že s týmto „desatoro“ sa ľahšie zorientujete v ponukách a tak splní svoj účel -pomôže vám nájsť to správne okno, vďaka ktorému si zvýšite kvalitu bývania a aj svojho ži­vota.

Prevzaté z časopisu REALITY ( december 2004 )