PLASTOVÉ DVERE, OKNÁ, ROLETY + SERVIS | ZÁBRADLIE HLINÍKOVÉ – INOX
SIETE PROTI HMYZU | ŽALÚZIE

* SERVIS OKIEN 

* SERVIS DVERÍ

* ŽALÚZIE Interiérové

* SIETE proti hmyzu

RADY PRE VÁS

Ochrana osobných údajov

Po zaslaní emailu a údajom v ňom udeľujete firme Ladislav Baran, prevádzka DORPLAST, IČO: 10684646, so sídlom Košice, Teslova ul, s.č. 2451, zapísanej v živnostenskom reg. Obvodného úradu Košice pod číslom 803–13734 súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v rámci doručeného emailu, a to v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail a to na účely spracovania a evidencie Vašej požiadavky  na dodanie výrobkov a služieb.                          

V prípade neposkytnutia súhlasu na spracovanie osobných údajov nebude možné vybaviť Vašu požiadavku týkajúcu sa ponuky, lebo spracovanie osobných údajov je pre plnenie daného účelu nutné v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ z 27.4.2016 a zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.                                    

Poučenie o ochrane osobných údajov

Tieto ďalej uvedené informácie sú poskytnuté podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 zo dňa 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných  údajov v zmysle zákona  č. 18/2018 Z. z.

Prevádzkovateľ : Ladislav Baran, prevádzka DORPLAST, IČO: 10684646, so sídlom  Teslova ul. s.č.2451, 040 12 Košice,                                                    živn.reg.Obvod.úrad Košice  č. 803-13734

Kontaktné údaje:   Teslova s.č. 2451, 040 12 Košice,  

                              e-mail: dorplast@dorplast.sk ,   tel: 055/6749452

Účel spracovania osobných údajov:   spracovanie požiadavky na dodanie tovaru alebo služieb, realizácia zákazky,                                     evidencia  zákazky z dôvodu záručnej doby, pre účely účtovníctva.

Na tento účel prevádzkovateľ spracúva Vaše Identifikačné údaje – meno, priezvisko, adresa a kontaktné údaje: telefón, e-mail

Ak dôjde z Vašej strany k udeleniu súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov, môžete takýto súhlas kedykoľvek odvolať.

Osobné údaje sa spracúvajú automatizovane alebo manuálne.

Kategória príjemcov spracovávania osobných údajov:  prevádzkovateľ

Obdobie uloženia osobných údajov : Prevádzkovateľ uloží osobné údaje na obdobie 5 rokov od ukončenia zákazky.

Vaše práva súvisiace so spracovaním osobných údajov:

Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov – je Vašim právom kedykoľvek odvolať Vami udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, a to písomným oznámením poštou alebo e-mailom.

Máte právo vyžiadať si od prevádzkovateľa potvrdenie, či Vaše osobné údaje prevádzkovateľ spracováva alebo nie. Ak áno máte právo získať prístup k informáciám o : účele spracovania, príjemcoch, ktorým boli osobné údaje sprístupnené, dĺžku obdobia po ktorú budú osobné údaje uložené, právo požadovať opravu alebo výmaz osobných údajov.  Poskytovateľ Vám poskytne kópiu spracovaných osobných údajov .

Máte právo na opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú.

Máte právo na výmaz osobných údajov u prevádzkovateľa z týchto dôvodov:

Osobné údaje už nie sú potrebné na účely spracovania a odvolali ste písomne súhlas, osobné údaje boli spracované protiprávne, osobné údaje bolo nutné vymazať kvôli splneniu právnej povinnosti. Sťažnosť na neoprávnené zhromažďovanie osobných údajov je možné podať na Úrad na ochranu osobných údajov SR so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.